Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата — Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз — 2012 финансова година