Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Jääskinen της 19ης Μαρτίου 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) κατά Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social και Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) κ.λπ. και Beaudout Père et Fils SARL κατά Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social κ.λπ.#Αιτήσεις του Conseil d'État για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.#Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Υποχρέωση διαφάνειας — Πεδίο εφαρμογής της υποχρεώσεως αυτής — Εθνικές συλλογικές συμβάσεις — Σύστημα επικουρικής ασφαλίσεως — Καθορισμός από τους κοινωνικούς εταίρους ενός μόνον ασφαλιστικού φορέα επιφορτισμένου με τη διαχείριση του συστήματος αυτού — Επέκταση με υπουργική απόφαση του συστήματος αυτού στο σύνολο των μισθωτών εργαζομένων και των εργοδοτών του οικείου κλάδου δραστηριότητας — Περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων προδικαστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου.#Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-25/14 και C-26/14. Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Jääskinen της 19ης Μαρτίου 2015