Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 39/2008 av den 14 mars 2008 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna