Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 525/2013 ( 2013. gada 21. maijs ) par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu Dokuments attiecas uz EEZ