Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013, 21. mai 2013 , kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta EMPs kohaldatav tekst