Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 6. augusti 2008 . aasta määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) EMPs kohaldatav tekst