Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1469 zo 6. októbra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Malostonska kamenica“ (CHOP)]