Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1077 z 30. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)