Πρόσκληση υποβολήσ προτάσεων — «Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2016