Υπόθεση C-28/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 4ης Ιουλίου 2018 [αίτηση του Østre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — NN A/S κατά Skatteministeriet (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Φόρος εταιριών — Εθνική φορολογική ρύθμιση η οποία εξαρτά τη μεταφορά των ζημιών τις οποίες κατέγραψε η κείμενη στην ημεδαπή μόνιμη εγκατάσταση εταιρίας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος προς ανήκουσα στον ίδιο όμιλο ημεδαπή εταιρία από την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση των ζημιών στο πλαίσιο της επιβολής αλλοδαπού φόρου)