Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008