Tarybos Sprendimas 2003 m. liepos 15 d. iš dalies keičiantis Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnį (2003/527/EB, Euratomas)