Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 949/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 , σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2014