Vec F-63/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. marca 2013 — Christoph a i./Komisia (Verejná služba — Nestáli zamestnanci — Články 2, 3a a 3b PZOZ — Dočasní zamestnanci — Zmluvní zamestnanci — Pomocní zmluvní zamestnanci — Doba trvania zmluvy — Články 8 a 88 PZOZ — Rozhodnutie Komisie z  28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie — Smernica 1999/70/ES — Uplatniteľnosť na inštitúcie)