Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 135/2017, της 7ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/742]