Писмен въпрос E-005783/11 Nuno Teixeira (PPE) до Комисията. Преразпределение на ресурсите от Кохезионния фонд (високоскоростни железопътни линии) за други видове инвестиции