Rozhodnutie Komisie z 31. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/448/ES ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom na Novom Zélande (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1404)Text s významom pre EHP