Решение на Комисията от 31 май 1999 година за изменение на Решение 94/448/ЕО на Комисията относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Нова Зеландия (нотифицирано под номер C(1999) 1404) (текст от значение за ЕИП)$