Дело C-256/19: Определение на Съда (десети състав) от 2 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien — Австрия) — Производство, заведено от S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Член 19, параграф1, втора алинея ДЕС — Ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Принцип за независимост на съдиите — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Компетентност на Съда — Член 267 ДФЕС — Допустимост — Национални разпоредби относно разпределянето на делата в съд — Способ за защита — Тълкуване, което е необходимо, за да може запитващата юрисдикция да постанови нейното решение — Явна недопустимост)