Zaak T-598/17: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2019 — Italië/Commissie („ELGF en ELFPO — Van financiering uitgesloten uitgaven — Door Italië verrichte uitgaven — Vertragingen en nalatigheden van de organen van de lidstaat — Financiële gevolgen van het achterwege blijven van terugvordering ten laste van de lidstaat — Financiële correcties — Artikelen 31 en 32 van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Artikel 12 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 — Redelijke termijn”)