Sprawa C-468/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Constanța – Rumunia) – R/P (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych – Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 – Artykuł 3 lit. a) i d) oraz art. 5 – Sąd, który orzeka w przedmiocie trzech połączonych żądań, dotyczących rozwodu rodziców małoletniego dziecka, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązania alimentacyjnego względem dziecka – Stwierdzenie posiadania jurysdykcji w sprawie rozwodowej i braku jurysdykcji w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej – Jurysdykcja do rozpoznania żądania dotyczącego zobowiązania alimentacyjnego – Sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego będący sądem, przed którym pozwany wdaje się w spór)