Liidetud kohtuasjad T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12–T-102/12 ja T-446/12: Üldkohtu 12. juuni 2014 . aasta määrus – Makhlouf jt versus nõukogu