Ενωθείσες υποθέσεις T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 έως T-102/12 και T-446/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 2014 — Makhlouf κ.λπ. κατά Συμβουλίου