Komisijos sprendimas 2006 m. gruodžio 15 d. nustatantis Komisijos standartines saugumo priemones ir pavojaus lygius bei iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas dėl operatyvinės krizių valdymo tvarkos (2007/65/EB)