Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut (EU) 2020/721 av den 19 maj 2020 för att införa den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationen under det 75:e mötet i kommittén för skydd av den marina miljön och det 102:a mötet i sjösäkerhetskommittén om godkännande av ett MSC-MEPC.5-cirkulär om ett modellavtal för bemyndigande av erkända organisationer som agerar på administrationens vägnar