Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 079I, 2020 m. kovo 16 d