Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))