Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa kleding) (COM(2018)0621 — C8-0399/2018 — 2018/2223(BUD))