Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8981 — IFF/Frutarom) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)