Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8981 — IFF/Frutarom) (Текст от значение за ЕИП.)