Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1003 av den 9 juli 2020 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Phlebiopsis gigantea stammarna VRA 1835, VRA 1984 och FOC PG 410.3 som ämnen med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)