Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1003 van de Commissie van 9 juli 2020 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stoffen Phlebiopsis gigantea stammen VRA 1835, VRA 1984 en FOC PG 410.3 als stoffen met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)