Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1003 оd 9. srpnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari Phlebiopsis gigantea sojevi VRA 1835, VRA 1984 i FOC PG 410.3 kao aktivne tvari niskog rizika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)