Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1003 ze dne 9. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek Phlebiopsis gigantea kmenů VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 jako látek představujících nízké riziko a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)