Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1003 на Комисията от 9 юли 2020 година за подновяване на одобрението на активните вещества Phlebiopsis gigantea, щамове VRA 1835, VRA 1984 и FOC PG 410.3, като активни вещества с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)