Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. IV/M.259 — British Airways/TAT)