Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)