EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EU) nr 1093/2010 OM INRÄTTANDE AV EN EUROPEISK TILLSYNSMYNDIGHET (EUROPEISKA BANKMYNDIGHETEN), FÖRORDNING (EU) nr 1094/2010 OM INRÄTTANDE AV EN EUROPEISK TILLSYNSMYNDIGHET (EUROPEISKA FÖRSÄKRINGS- OCH TJÄNSTEPENSIONSMYNDIGHETEN), FÖRORDNING (EU) nr 1095/2010 OM INRÄTTANDE AV EN EUROPEISK TILLSYNSMYNDIGHET (EUROPEISKA VÄRDEPAPPERS- OCH MARKNADSMYNDIGHETEN), FÖRORDNING (EU) nr 600/2014 OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, FÖRORDNING (EU) 2016/1011 OM INDEX SOM ANVÄNDS SOM REFERENSVÄRDEN FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELLA AVTAL ELLER FÖR ATT MÄTA INVESTERINGSFONDERS RESULTAT, OCH FÖRORDNING (EU) 2015/847 OM UPPGIFTER SOM SKA ÅTFÖLJA ÖVERFÖRINGAR AV MEDEL