Регламент (EО) № 1875/97 на Комисията от 26 септември 1997 година относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои наименования в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“, предвидено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти$