KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll (EMPs kohaldatav tekst)