Υπόθεση C-382/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad της Βάρνας (Βουλγαρία) στις 18 Ιουλίου 2011 – M SAT CABLE AD κατά Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna