Pracovný dokument útvarov Komisie - Príloha k dokumentu Biela kniha Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013 - Zhrnutie hodnotenia vplyvu {KOM(2007) 630 v konečnom znení} {SEK(2007) 1374} {SEK(2007) 1376}