Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/962 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia dwóch nowych grup funkcjonalnych dodatków paszowych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)