Решение на Комисията от 17 ноември 2003 година за съставяне на списъци на трети страни, от които държавите-членки трябва да разрешават внос на определени продукти за консумация от човека, посочени в Директива 92/118/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2003) 4181) (текст от значение за ЕИП) (2003/812/ЕО)