Υπόθεση T-311/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 19ης Οκτωβρίου 2006 — Buendía Sierra κατά Επιτροπής ( Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών του έτους 2003 — Απονομή μορίων προτεραιότητας )