Υπόθεση T-255/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 – US κατά ΕΚΤ (Υπαλληλική υπόθεση – Προσωπικό της ΕΚΤ – Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Άρνηση μετατροπής συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)