Kommissionens beslut av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG [delgivet med nr K(2003) 5242] (Text av betydelse för EES) (2004/211/EG)