Odločba Komisije z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5242) (Besedilo velja za EGP) (2004/211/ES)