Rozhodnutie Komisie zo 6. januára 2004 , ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES [oznámené pod číslom K(2003) 5242] (Text s významom pre EHP) (2004/211/ES)