Komisijas Lēmums ( 2004. gada 6. janvāris ), kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 5242) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2004/211/EK)